Билтен за безбедност во рудниците бр 138

Експлозијата е опасна состојба поврзана со неконтролираното испуштање на енергија предизвикана од електричен опсег. Температурата на опсегот може да биде четири пати поголема од површината на сонцето. Како резултат на експлозијата може сериозно да им се наштети на луѓето и да се предизвика оштетување на опремата…

Oпсег на опасностите во рударството

Views: 258

Posted in Документирани несреќи при работа.