КУРС ЗА ПРОДУКТИВЕН ТРУД

Продуктивноста на трудот е важен економски индикатор кој е тесно поврзан со економскиот раст, конкурентност и животниот стандард во една економија.
Успешна компанија е безбедна компанија. Задоволни вработени, зголемена мотивација = поголем профит / Докажано

 • За кого е наменет курсот?
  Менаџери, управители и директори на сите нивоа и сектори во организациите;
  Раководители и стручни лица за БЗР, вработени од сите нивоа во сектор за човечки ресурси, правен сектор, финансии, производство, и сите останати кои сакаат да ги усовршат своите вештини и знаења по дадената проблематика.
 • Што добивате?
  Два месеци ефективно време за стекнување вештини до исполнување на целта – Продуктивен труд
  Практична вежба за примена на наученото
  Тест за стекнато знаење од курсот
  Доделување сертификати

Повеќе информации на линкот: ПОКАНА

 

Views: 168

Posted in Новости, Обуки.