УПРАВУВАЊЕ СО ОПАСНИ СУПСТАНЦИ – Еднодневен семинар

ПОКАНА 

Еднодневен семинар:

УПРАВУВАЊЕ СО ОПАСНИ СУПСТАНЦИ

25 октомври 2019 година

10:00 – 16:00 часот

Стопанска комора на Македонија, сала 4 на 5-ти кат

Многу занимања ја вклучуваат употребата, или генерацијата на супстанци кои можат да бидат штетни за луѓето (надразнувачи, професионални алергени, канцерогени, мутагени, репротоксични супстанции, репродуктивни ефекти предизвикани од хемиски и биолошки агенси). Спектарот на ефектите врз здравјето се движи од релативно благи, како што се иритација на очите, до сериозни болести како што е ракот.

Многу занимања ја вклучуваат употребата, или генерацијата на супстанци кои можат да бидат штетни за луѓето (надразнувачи, професионални алергени, канцерогени, мутагени, репротоксични супстанции, репродуктивни ефекти предизвикани од хемиски и биолошки агенси). Спектарот на ефектите врз здравјето се движи од релативно благи, како што се иритација на очите, до сериозни болести како што е ракот.

Несаканите/неповолните ефекти може да се случат како резултат на една епизода на висока изложеност или одржлива нискостепена долгорочна изложеност. Работниците можат да бидат изложени долги години на опасни нивоа на супстанциите кои предизвикуваат некои од најсериозните здравствени ефекти, како што се ракот и хронична опструктивна белодробна болест (ХОББ), без да заболат од некоја конкретна болест. До моментот кога сепак ќе се појават симпто.мите, неповратната штета е веќе причинета.

Повеќе од јасно е дека е многу важно да се врши соодветна контрола на изложеноста на работникот на тие супстанци. Ова се потпира на постигнување и одржување соодветна контрола на изложеноста и бара одреден степен на компетентност и експертиза. Во зависност од комплексноста на ситуацијата, можеби ќе бидат потребни специјални вештитни на професионалниот хигиеничар. Со правилната употреба на контролите на изложеност, работата може да се изврши дури и при високо токсични супстанци без ризик по здравјето на работниците.

Кампањата организирана од Европската агенција за безбедност и здравје при работа (EU-OSHA), за здрави работни места 2018-19, „ Управување со опасни супстанци “,  има за цел да ја подигне свеста за ризиците кои ги создаваат опасните супстанци на работното место и да промовира култура на превенција на ризик за да ги елиминира и таму каде што тоа не е можно, ефективно да ги отстрани овие ризици.

За таа цел, во периодот на одбележување на Европската недела за безбедност и здравје при работа Стопанската комора на Македонија на 25 октомври 2019 година, во соработка со Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР), ќе реализира еднодневен семинар на тема: „УПРАВУВАЊЕ СО ОПАСНИ СУПСТАНЦИ“.

На семинарот присутните ќе се стекнат со неопходни познавања за опасните супстанции  и одредени компетенции за управување со истите.

Предавачи:

  1. Златко ПОПОВИЧ – Focal Point Менаџер во Европската Агенција за Безбедност и здравје при работа на Црна Гора, Кординатор на Црногорските трудови инспектори, Управа за инспекциски работи;
  2. Проф. Др. Елисавета СТИКОВА– Доктор специјалист по медицина на труд – Институт за јавно здравје
  3. Сопственик на Македонска Компанија за производство и продажба на лична заштитна опрема.

СОДРЖИНА:

Семинарот ќе опфати елементи на теорија, практичен дел и студија на случаи.

Презентација на  кампањата на Европската Агенција за безбедност и здравје при работа. Краток осврт на законодавство на Европската унија (ЕУ) кое раководи со управувањето со ризиците поврзани со опасни супстанци и сите опасни супстанци кои може да се појават во широк спектар на занимања: градежништво, услужни дејности, производствени индустрии, рударство, каменолом, лабаратории, здравствени установи и медицински персонал и сл.

Студија на случаи: кои опасни супстанци се среќаваат во различни работни средини, извори на ризици, кои мерки се превземаат, каква контрола за изложеност се применува и настанати несреќи при работа предизвикани од опасни супстанци.

Како доаѓа до изложеност на опасни супстанци? Како и основни информации за тоа како да се идентификуваат биолошките штетности и како да се управува со ризиците поврзани со опасни супстанции на работното место. Студија на случаи поврзани со биолошки штетности на работно место, превземени мерки, дадени препораки за безбедно работење со биолошки штетности.

Презентирање на лични заштитни средства за заштита од опасни супстанци, стандар кој го поседуваат, нивно одржување, чување и временски период на замена.

Овој семинар според Правилникот за едукација на стручни лица за безбедност при работа се бодува со 10 бода за пасивно учество на истиот.

Сите заинтересирани учесници можат да се пријават најдоцна до 20 октомври 2019 година.

За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено:

– работен материјал;

– ручек и освежување;

– сертификат за учество на семинарот.

Во прилог:  Пријавен лист и Агенда.

Visits: 622

Posted in Новости, Обуки.