Анализа на состојбата на професионалното образование за безбедност и здравје при работа во РСМ

Современото општество претставува општество на знаење и компетенции како основа за развој и просперитет. Секој поединец опремен со знаење, вештини и компетенции претставува вреден ресурс кој придонесува за развојот на општеството во целина, подобрување на материјалната состојба и квалитетот на живеење. Затоа е потребно сите земји да го препознаат образованието и знаењето како влечна сила за напредок и просперитет на сите полиња. Знаењето во современото општество има економско, политичко и културно значење, кое овозможува вработување, социјална кохезија, создавање на економски богатства, развој на нови потреби и ги унапредува сите сегменти на човечкото живеење и работење. Со оглед на брзиот техничко-технолошки развој, системите на образованието мора да бидат флексибилни и способни да понудат знаење, вештини и компетенции во согласност со потребите на работењето, но и да не ги занемарат хуманистичките, морални и културни вредности.

Анализа на состојбата на професионалното образование за безбедност и здравје при работа во РСМ

Visits: 108

Posted in Публикации.