БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА ВО МАКЕДОНСКАТА ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА

Проф. д-р Елисавета Јасна Стикова М-р Милан Петковски, д.и. ЗПР Вкрстена анализа на две бази на податоци (дескриптивна студија и анкетен прашалник) врз апроксимативно 15% од вкупниот број на вработените во текстилната индустрија во Македонија […]

повеќе

Работа на отворено во услови на високи и ниски температури

Во Република Македонија во текот на последните 15 години, значајно е зголемен бројот на денови со максимална температурите на воздухот поголема или еднаква на 30оС (тропски денови), денови со максимална температура поголема или еднаква на […]

повеќе

СВЕТСКИ ДЕН ЗА БЗР – РЕЗИМЕ МОТ

ПРЕДВИДЕТЕ ГИ, ПОДГОТВЕТЕ СЕ И ОДГОВОРЕТЕ НА КРИЗИТЕ ИНВЕСТИРАЈТЕ СЕГА ВО СИЛНИ СИСТЕМИ ЗА БЗР Пандемијата на КОВИД-19 има тешки последици за речиси сите аспекти на светот на работата – од непосредната закана за заразување […]

повеќе

План за воспостасување и водење на евиденции на повреди и професионални болести во областа на БЗР

До Институтот за Јавно здравје на Северна Македонија доставен е предлог План за воспостасување и водење на евиденции на повреди и професионални болести во областа на БЗР. Обврската за прибирање, обработка и објавување на здравствено-статистичките […]

повеќе

Анализа на состојбата на професионалното образование за безбедност и здравје при работа во РСМ

Современото општество претставува општество на знаење и компетенции како основа за развој и просперитет. Секој поединец опремен со знаење, вештини и компетенции претставува вреден ресурс кој придонесува за развојот на општеството во целина, подобрување на […]

повеќе

Предлози на политики

Со напредокот на технолошкиот развој во светот се менува и пристапот кон безбедноста и здравјето при работа на вработените при појавата на повреди, несреќи и професионални болести поврзани со работата. Овој пристап значително го поддржува […]

повеќе

КОВИД 19 ОЦЕНКА НА РАБОТНА СПОСОБНОСТ

Ненадејното, пандемиско појавување на новиот корона вирус САРС-КоВ-2, што ја предизвикува болеста КОВИД-19, донесе големи  промени во начинот на кој досега се живееше и работеше. Со цел за контрола на ширење на инфецијата и превенција […]

повеќе

Проценка на ризик на работно место при изложеност на САРС-КоВ-2 вирусот

Од појавата на првите случаи на КОВИД-19 во Кина до денес (26.07.2020), во светот се регистрирани вкупно 16.310.454 случаи на КОВИД-19од кои 5.682.719 сеуште се активни/инфицирани случаи, а околу 1% од нив се наоѓаат во […]

повеќе

Анализа на политики од областа на безбедност и здравје при работа

Безбедноста и здравјето на работните места претставува една од најважните трудови области кои според анализите на Меѓународната организација на трудот е трет најбитен интерес за вработените, покрај висината на платите и сочувувањето на работните места […]

повеќе

Безбедност и здравје при работа – мониторинг на состојба

Македонско здружение за заштита при работа во рамки на проектот: „Обезбедување усогласеност со европските стандарди за добри практики за безбедност и здравје при работа за работодавачите и работниците“, поддржан од Комисијата на ЕУ реализира постојан […]

повеќе

Соочени со пандемија: Грижа за безбедноста и здравјето на работа

Македонското здружение за заштита при работа како дел од своите активности во одбележувањето на 28 април – Светскиот ден за БЗР и борбата против ширењето на Ковид 19, во соработка со националната канцеларија на МОТ, го направи преводот и техничкото уредување на публикацијата „Соочени со пандемијата: Грижа за безбедноста и здравјето при работа“.  

повеќе