РАБОТА ВО УСЛОВИ НА ЗГОЛЕМЕНА ТОПЛИНА – УПАТСТВА ЗА РАБОТНИТЕ МЕСТА

Зголемувањето на просечната амбиентална температура што се очекува со климатските промени може да има значително влијание врз работните места. Екстремните топлотни настани може да предизвикаат значителни здравствени проблеми, како што се топлинска исцрпеност, топлотен удар […]

повеќе

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕСРЕЌИ ПРИ РАБОТА 2022

Како единствена професионална граѓанска организација од областа на заштитата при работа во Македонија, во континуитет од 2008 година објавуваме извештаи за случени несреќи на работното место, кои во себе содржат информации за потешко случени несреќи […]

повеќе

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА ВО МАКЕДОНСКАТА ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА

Проф. д-р Елисавета Јасна Стикова М-р Милан Петковски, д.и. ЗПР Вкрстена анализа на две бази на податоци (дескриптивна студија и анкетен прашалник) врз апроксимативно 15% од вкупниот број на вработените во текстилната индустрија во Македонија […]

повеќе

Работа на отворено во услови на високи и ниски температури

Во Република Македонија во текот на последните 15 години, значајно е зголемен бројот на денови со максимална температурите на воздухот поголема или еднаква на 30оС (тропски денови), денови со максимална температура поголема или еднаква на […]

повеќе

СВЕТСКИ ДЕН ЗА БЗР – РЕЗИМЕ МОТ

ПРЕДВИДЕТЕ ГИ, ПОДГОТВЕТЕ СЕ И ОДГОВОРЕТЕ НА КРИЗИТЕ ИНВЕСТИРАЈТЕ СЕГА ВО СИЛНИ СИСТЕМИ ЗА БЗР Пандемијата на КОВИД-19 има тешки последици за речиси сите аспекти на светот на работата – од непосредната закана за заразување […]

повеќе

План за воспостасување и водење на евиденции на повреди и професионални болести во областа на БЗР

До Институтот за Јавно здравје на Северна Македонија доставен е предлог План за воспостасување и водење на евиденции на повреди и професионални болести во областа на БЗР. Обврската за прибирање, обработка и објавување на здравствено-статистичките […]

повеќе

Анализа на состојбата на професионалното образование за безбедност и здравје при работа во РСМ

Современото општество претставува општество на знаење и компетенции како основа за развој и просперитет. Секој поединец опремен со знаење, вештини и компетенции претставува вреден ресурс кој придонесува за развојот на општеството во целина, подобрување на […]

повеќе

Предлози на политики

Со напредокот на технолошкиот развој во светот се менува и пристапот кон безбедноста и здравјето при работа на вработените при појавата на повреди, несреќи и професионални болести поврзани со работата. Овој пристап значително го поддржува […]

повеќе

КОВИД 19 ОЦЕНКА НА РАБОТНА СПОСОБНОСТ

Ненадејното, пандемиско појавување на новиот корона вирус САРС-КоВ-2, што ја предизвикува болеста КОВИД-19, донесе големи  промени во начинот на кој досега се живееше и работеше. Со цел за контрола на ширење на инфецијата и превенција […]

повеќе

Проценка на ризик на работно место при изложеност на САРС-КоВ-2 вирусот

Од појавата на првите случаи на КОВИД-19 во Кина до денес (26.07.2020), во светот се регистрирани вкупно 16.310.454 случаи на КОВИД-19од кои 5.682.719 сеуште се активни/инфицирани случаи, а околу 1% од нив се наоѓаат во […]

повеќе

Анализа на политики од областа на безбедност и здравје при работа

Безбедноста и здравјето на работните места претставува една од најважните трудови области кои според анализите на Меѓународната организација на трудот е трет најбитен интерес за вработените, покрај висината на платите и сочувувањето на работните места […]

повеќе