СИСТЕМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БЗР: АЛАТКА ЗА ПОСТОЈАНО ПОДОБРУВАЊЕ

Безбедноста и здравјето при работа (БЗР) е дисциплина која се занимава со превенција на повреди на работното место и болести поврзани со работата како и заштита и промовирање на здравјето на работниците. Насочена е кон подобрување на условите за работа и околината. Професионалното здравје опфаќа промоција и одржување на највисок можен степен на физичко и ментално здравје и социјална благосостојба на работниците во сите професии. Во овој контекст, предвидувањето, препознавањето, оценувањето и контролата на опасностите кои произлегуваат од работното место а можат да ги нарушат здравјето и добросостојбата на работниците, се основните принципи на процесот на проценка на ризикот и управување со БЗР. Можното влијание на непосредната околина и животната средина исто така треба да се земат во предвид.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БЗР: АЛАТКА ЗА ПОСТОЈАНО ПОДОБРУВАЊЕ

 

Views: 260

Posted in ILO, Публикации.